Personuppgiftshantering (GDPR)

GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA POLICY. CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND (802000–5438) ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

Policy för Centerpartiets ungdomsförbunds behandling av personuppgifter

Centerpartiets ungdomsförbund är öppet och ett förbund som värnar om våra medlemmars och intressenters personliga integritet. Centerpartiets ungdomsförbund består av 21 distrikt och en riksorganisation. Centerpartiets Ungdomsförbund ansvarar för Centerpartiets Ungdomsförbunds centrala webbplatser, digitala plattformar samt Centerpartiets ungdomsförbunds medlemsregister. Vi kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel, ditt medlemskap, ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på våra webbplatser, din ansökan eller anmälan till någon av våra arrangemang, köp av profilprodukter eller din prenumeration på våra nyhetsbrev. När personuppgifter behandlas har vi som person­uppgifts­ansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dem till. Ta gärna löpande del av denna policy då den över tid kan komma att uppdateras.

 

Dessa personuppgifter omfattas

Denna policy är tillämplig på personuppgifter som Centerpartiets ungdomsförbund får del av genom våra medlemmar, medarbetare, intressenter och andra med vilka Centerpartiets ungdomsförbund har relationer, genom Centerpartiets ungdomsförbunds webbplatser, till exempel www.cuf.se eller vid annan kontakt med Centerpartiets ungdomsförbund.

Centerpartiets ungdomsförbunds webbsidor kan innehålla länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Ansvaret för integritetsfrågor avseende sådana webbplatser som tillhandahålls av annan part åligger den som är ansvarig för den externa webbplatsen.

Personuppgifter och behandling

Med personuppgifter menas namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, foto och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ. Begreppet behandling av personuppgifter avser alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis: insamling, lagring, bearbetning eller sammanställning. Centerpartiets ungdomsförbund kommer i sin verksamhet att behandla personuppgifter som erhålls från dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med gällande rätt.

Centerpartiets ungdomsförbund kommer att behandla personuppgifter för att:

 • Hantera ansökan om medlemskap i Centerpartiets ungdomsförbund eller tillgång till tjänster med anledning av ditt medlemskap
 • Hantera en anmälan till och deltagande vid våra arrangemang
 • Hantera prenumerationer på nyhetsbrev, tidningar m.m.
 • Hantera beställningar av profilprodukter
 • Hantera en ansökan eller intresseanmälan angående tjänst hos oss
 • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.
 • Hantera insamling av politiska namnupprop.

Personuppgifter som behandlas

Vid ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, person- eller samordningsnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress och fakturaadress.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid köp på vår webbplats.

Medlemskap i ett politiskt parti/organisation är en så kallad känslig uppgift. Vi samlar och behandlar inte andra känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa, etniskt ursprung, facktillhörighet eller sexuell läggning. Du kan dock själv ha valt att lämna viss känslig information, till exempel inför ett arrangemang att du är allergiker och önskar viss kost eller ett sjukintyg för en sen avbokning. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter.

Därför behandlar vi personuppgifter och så länge sparas de

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ditt samtycke. Andra grunder kan vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

 • Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Vi kan komma att använda personuppgifterna för att skicka information avseende vår politik eller arrangemang. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna nå ut till dig med information om arrangemang och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Du kan när som helst tacka nej till information från oss. Laglig grund: berättigat intresse.
 • När vi behandlat personuppgifter, för att kunna fullgöra ett avtal med dig sparar vi uppgifterna i två år efter avtalets fullgörande (när det gäller behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap, se särskild rubrik nedan). Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för avtalets fullgörande och att vi har ett gemensamt intresse av att bevara uppgifterna för kompletterade information till dig. Laglig grund: Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.
 • Har du deltagit i några av våra arrangemang sparar vi uppgifterna i ett år efter arrangemanget. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna nå ut till dig med information om kommande arrangemang och information inom områden som är relevanta för dig. Om du meddelat eventuella allergier, tas de dock bort snarast efter genomfört arrangemang. Laglig grund: Berättigat intresse.

Medlemsregister, medlemmar och personuppgiftsbehandling

Centerpartiets ungdomsförbund ansvarar för ett medlemsregister som delas med Centerpartiet och partiets syskonorganisationer: Centerkvinnorna, och Centerstudenter med sina respektive lokala nivåer. Syskonorganisationerna är också personuppgiftsbiträden åt Centerpartiet. I medlemsregistret behandlas den information som krävs för att medlemmar ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Centerpartiets ungdomsförbund är en politisk organisation som bedriver en aktiv demokratisk medlemsverksamhet bland annat genom kontakter med sina medlemmar. Att bli medlem i Centerpartiets ungdomsförbund är öppet för alla som vill verka i enlighet med Centerpartiets ungdomsförbunds idéprogram och stadgar. Varje medlem i ett politiskt parti/organisation har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. Den som i egenskap av medlem kandiderar i val, inom eller utom respektive organisation anses genom sin kandidatur samtycka till att dennes medlemskap blir offentligt.

För att kunna ha en fungerande demokratisk verksamhet samlar Centerpartiets ungdomsförbund in och hanterar följande personuppgifter om medlemmar: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum/personnummer och kön. Dessutom registrerar Centerpartiets ungdomsförbund betalningsuppgifter, uppgifter om hur och när medlemskap har förnyats samt uppgifter om politiska och interna uppdrag.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom formulär när ansökan om medlemskap görs, genom folkbokföringen, genom frivilliga adressuppdateringar via AddressPoint samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdaterade uppgifter.

Ditt medlemskap förnyas genom att du betalar den årliga medlemsavgiften. Erläggandet av medlemsavgift ses även som din informerade, frivilliga, entydiga och bekräftande handling att du samtycker till på webbplatsen, www.cuf.se, angiven behandling av dina personuppgifter.

Medlemskap som inte har förnyats senast vid halvårsskiftet innevarande år avslutas. Senast två månader efter det att en medlems samtliga medlemskap har avslutats raderas personuppgifterna i Centerpartiets ungdomsförbunds medlemsregister. Om du väljer att själv avsluta medlemskap genom att utträda raderas personuppgifterna i Centerpartiets ungdomsförbunds medlemsregister inom en vecka efter att dina samtliga medlemskap har avslutats.

Personuppgifter som finns i vårt register den 31 december varje år sparas i ett arkiv utanför vårt medlemsregister i 3 år med anledning av bidragsansökan till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Uppgifter på intranätet Connect

När du som medlem skapar ett konto på intranätet, Connect, registreras de personuppgifter som behövs för att tjänsten ska fungera, det vill säga namn, inloggnings- och kontaktuppgifter och eventuell profilbild samt andra uppgifter du väljer att lägga in. Med din inloggning kan du när som helst korrigera och uppdatera dina uppgifter på ”Min profil”.

Dina aktiviteter på Connect, tex inlägg och medlemskap i grupper, kan ses av andra inloggade användare vilket betyder att andra kan se att du är medlem i Centerpartiets ungdomsförbund, Centerpartiet, Centerstudenter eller Centerkvinnorna. Du kan när du vill radera ditt konto och den information vi där lagrar om dig. När dina uppgifter raderas anonymiseras samtidigt ditt namn men gjorda inlägg och dylikt kvarstår.

Personuppgifter på sociala medier

Centerpartiets ungdomsförbund har konton och publicerar information på: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Snapchat. När Centerpartiets ungdomsförbund publicerar personuppgifter i sociala medier rör det sig om uppgifter som berörd person gett sitt samtycke till eller som på annat sätt tydligt offentliggjorts. Centerpartiets ungdomsförbund ansvarar inte för eventuella personuppgifter som där publiceras av annan.'

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiets Ungdomsförbund

Om du kontaktar Centerpartiets ungdomsförbund via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar och för att Centerpartiets ungdomsförbund ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som du eventuellt ber om, till exempel ändra dina adressuppgifter i vårt medlemsregister. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.

När du kontaktar Centerpartiets ungdomsförbund via telefon lagras ditt telefonnummer i vår telefonväxel samt i mottagande abonnents telefon för att vi ska kunna se vem som ringer och ringa upp om vi missar ditt samtal. Telefonnumret i växeln sparas som längst två år. Om du vill vara anonym när du kontaktar Centerpartiets ungdomsförbund går det bra att använda ”skyddat nummer”.

Övriga personuppgifter

Centerpartiets ungdomsförbund kan komma att hantera personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits. Det rör sig då om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda, leverantörer och kunder. Centerpartiets ungdomsförbund har dessutom en begränsad personuppgiftsbehandling som sker efter intresseavvägning, det handlar då tex om valberedningars beredning av ärenden rörande kandidater inför val.

Överföring av personuppgifter

Centerpartiets ungdomsförbund använder eller överför inte personuppgifter i kommersiellt syfte eller till tredje part. Centerpartiets ungdomsförbund anlitar dock ibland andra företag för att behandla personuppgifter åt Centerpartiets ungdomsförbund. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden åt Centerpartiets ungdomsförbund. Det rör sig om bland annat tryckerier för att skicka ut medlemstidningen, IT-leverantörer som tillhandahåller system och support samt konferensanläggningar som ordnar kost och specialkost vid evenemang. Dessa personuppgiftsbiträden får aldrig använda personuppgifter från Centerpartiets ungdomsförbund i andra syften.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. Centerpartiets ungdomsförbund har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via Centerpartiets ungdomsförbunds webbplatser.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du kan när som helst återkalla dina samtycken avseende behandling av personuppgifter som har sin lagliga grund i att du har lämnat samtycke.

Du har även rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi inte skulle avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske och vilka intressen det är som enligt vår bedömning väger tyngre.

Kontakta oss

Om du vill rätta en felaktig uppgift avseende till ditt medlemskap eller avsluta ditt medlemskap kan du kontakta cuf@centerpartiet.se som administrerar medlemsregistret.

Om du har frågor om denna policy eller vill du uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt utnyttja dina rättigheter kontakta Centerpartiets ungdomsförbund på: cuf@centerpartiet.se eller Centerpartiets Ungdomsförbund, att: GDPR, Box 2200, 103 15 Stockholm

Klagomål

Vill du klaga på hur Centerpartiet hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen på: datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar i integritetspolicyn

Eventuella ändringar i denna information och policy träder i kraft när de publiceras på vår webbplats. Fortsatt användning av tjänsterna, efter det att informationstexten uppdaterats, innebär att du godtar gjorda ändringar.

Denna sida reviderades senast: 12-08-2019