5. Miljö

CUF brinner för att minimera människans negativa påverkan på miljön. Att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är vår tids största utmaning, vi har ett ansvar inför kommande och nuvarande generationer att förvalta och inte förbruka den planet som vi lever på. De skadliga utsläppen i jord, vatten och luft måste upphöra och återvinning, återanvändning och cirkulär ekonomi ta större plats i såväl offentlig som privat verksamhet.

För att kunna uppnå detta anser CUF att det är av högsta vikt att slå vakt om och stärka äganderätten. Den som äger marken eller resurserna de brukar har större incitament att nyttja det på ett hållbart vis än det offentliga har. En stark äganderätt sporrar även effektivitetshöjande innovationer och stärker företagsklimatet.

Sveriges miljölagstiftning med miljöbalken i spetsen har ett gott syfte men är allt för många gånger inkonsekvent. Det är helt orimligt att tillståndsprövning för projekt som faktiskt gagnar miljön, som till exempel anläggande av vindkraftverk, kan ta tiotals år, vilket både försvårar och fördyrar sådana projekt. Kostnaden av att bryta mot miljöbalken kan idag vara mindre än vinsten det genererar att göra detta. Miljöbrott bör aldrig löna sig och därför anser CUF att miljölagstiftningen bör skärpas när det gäller miljöbrott. CUF anser också att det bör införas bättre sanktionssystem för de som inte följer miljöreglerna.

CUF anser att länders välstånd består av mer än strikt ekonomiska faktorer. Ekologiska konsekvenser av exempelvis skövling och överexploatering orsakar i dagsläget mycket mänskligt lidande, framförallt i mindre utvecklade länder. Dessa konsekvenser medför också långsiktiga svårigheter för dessa länder och dess framtida generationer att utveckla ett hållbart samhälle. Därför strävar CUF efter en miljöpolitik där hållbarhet och ekonomi hänger ihop. Ett samhälle där man hushåller med resurser på ett hållbart sätt är också ett samhälle som har goda förutsättningar för långsiktig utveckling av levnadsstandard och konkurrenskraft.

I dagsläget ger marknaden oss en stor möjlighet att tackla morgondagens utmaningar. Fossila resurser är av naturen ändliga och det faktum att tillgången på dessa minskar samtidigt som nya mer hållbara tekniker ökar gör att det aldrig har varit mer lönsamt att vara miljövänlig. Såväl företag som stater och enskilda individer ser i allt större utsträckning såväl ekologiska som ekonomiska vinster i att göra hållbara val. För CUF är det centralt för framtiden att denna utveckling fortsätter. Därför måste vi vända på trenden där stora delar av världens regeringar subventionerar fossila bränslen och försöker skydda jobb i ohållbara sektorer på bekostnad av klimatet.