5.7 Energi

Sveriges energisystem ska vara helt förnybart. Det är CUF:s utgångspunkt när det kommer till energipolitiken. Vi har unika förutsättningar när det kommer till att fasa ut fossila energikällor och övergå till en energiförsörjning som baseras på förnybar energi. Det är viktigt att Sverige tar den chansen. CUF menar att den svenska energipolitiken är beroende av långsiktiga spelregler och ett brett parlamentariskt stöd. Det är vad näringslivet och svenska folket efterfrågar. Endast om vi arbetar tillsammans med företagare och industri så kan den gröna omställningen bli varaktig. En gemensam inriktning för energipolitiken krävs om vi ska kunna ställa om till ett förnybart system.

För att stimulera utveckling och användning av ny, ren teknik krävs resurser till forskning på förnybar energi. CUF vill ha tydliga kriterier för energisystemets sammansättning och inte politiskt pröva varje nysatsning inom energi. Det måste vara attraktivt att satsa på forskning som bidrar till den gröna omställningen och minskar energisektorns klimatpåverkan.

CUF menar att småskalig energiproduktion är väsentlig ur både ett miljömässigt och ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det kan handla om att sätta upp solpaneler, installera en bergvärmepump eller bygga små vind- eller vattenkraftverk. Genom att fler får möjlighet att producera sin egen el så blir Sveriges energiförsörjning mer resistent. Vi blir mindre beroende av ett fåtal, stora produktionsverk vilket leder till en bättre beredskap mot såväl naturkatastrofer som terrorattentat. För att fler ska kunna producera el krävs regelförenklingar och skattelättnader. CUF tycker därför att andelsägare i småskalig energiproduktion ska få göra skatteavdrag för produktionen samt att privatpersoner får möjlighet att sälja solelsöverskott till andra personer såsom grannar.

Eftersom Sveriges elproduktion överlag har väldigt låga utsläpp så kommer växthusgasutsläppen minska när fler motorer, fordon och kommunikationer går över från fossila bränslen till el. dessutom är elmotorn mycket mer energisnål än en traditionell bränslemotor. Att elektrifiera mer är därför en av de bästa klimatåtgärderna och energieffektiviseringssatsningarna vi kan göra.

Framtidens energisystem är helt förnybart, med tydliga spelregler och säkerställer en långsiktig energiförsörjning. Det trygger både arbetstillfällen och tillväxt men tar också ansvar för klimatet. Genom mer småskalig, förnybar energi kan Sverige gå i framkant i klimatomställningen!

5.7.1 Elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd som producenter av förnybar energi kan få utav staten. För varje producerad megawattimme (MWh) kan energiproducenten få ett elcertifikat som denne sedan kan sälja vidare. CUF menar att Sverige bör avskaffa elcertifikatsystemet.

Problemet med elcertifikatsystemet är att det inte stimulerar de elproducenter som driver på teknikutvecklingen, utan endast de som följer den. Systemet stimulerar huvudsakligen de mest kostnadseffektiva lösningarna på marknaden vilket främst handlar om bioenergi, vattenkraft och vindkraft. Det är alla bra energikällor men för att möta de stora utmaningar som vi står inför med den globala uppvärmningen behöver vi satsa på fler tekniker som ännu inte är kommersiellt gångbara.

För att ge incitament till de producenter som vill satsa på energiteknik som ännu inte är kostnadseffektiv behövs stabila priser och spelregler för en lång tid framöver. Endast så skapar vi en marknad där det blir attraktivt att investera i framtidens energilösningar. CUF anser att detta görs bäst genom att ersätta elcertifikatsystemet med en inmatningslag enligt tysk modell där producenterna får ett garanterat pris för varje producerad kWh. På så sätt kan småskalig produktion i konsumentledet främjas men också teknikutveckling hos de större elproducenterna. Ett harmoniserat stödsystem inom EU som bygger på en inmatningslag liknande den i Tyskland eller i Spanien vore därför eftersträvansvärt.

CUF menar att ett gemensamt elcertifikatsystem i EU vore problematiskt eftersom det skulle leda till att den europeiska marknaden hamnar på efterkälken i utvecklingen av framtidens energiteknik. Tvärtom behöver Europa gå i framkant för att investera i ny, klimatsmart teknik med stor potential.