6. Utbildning

Utbildning är grundläggande för den enskilda människans utveckling. Med utbildning följer kunskap, och med kunskap följer makt att förändra och påverka sin vardagssituation och samhället runtomkring.

Utbildning är inte bara avgörande för individens kunskapsutveckling. Den är också den viktigaste grunden för ekonomisk utveckling, vilket gör tillgången till utbildning till en avgörande rättvisefråga. Det är av yttersta vikt att Sverige satsar på utbildning, eftersom kunskap är en av våra tydligaste konkurrensfördelar på den globala marknaden.

En god utbildning har stora samhällsekonomiska och individuella förtjänster. Med en konkurrenskraftig skola kan Sverige vara kvar i den internationella toppen av välmående länder. Men vi får inte glömma att utbildning, och i sin renaste form bildning, också har ett stort värde i sig. Svensk skola har en hög grad av målrationalitet. Betyg och systemprövningar är viktiga för en god skola. Men svensk skola behöver också en högre grad av värderationalitet. Utbildning och bildning har ett egenvärde som CUF menar har glömts bort i den skolpolitiska debatten. Denna kunskap skall inhämtas inom former där alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, lär sig för livet, med utgångspunkt i alla människors lika rätt och värde, och där ingen skall få diskrimineras.

Elever ska uppmuntras att ta egna initiativ, engagera sig i skolans utveckling och lära sig att ta eget ansvar. Entreprenörskap skall ses som en naturlig del av utbildningen och finnas inskrivet i läroplanerna. Att stimulera entreprenörskap tidigt leder till mer företagsamma och kreativa människor, vilket utvecklar och berikar vårt samhälle.

CUF anser att vi gemensamt ska garantera och finansiera utbildning för alla Sveriges ungdomar, men ser också positivt på fristående eller kooperativa alternativ.

Alla elever ska ha samma rätt att skaffa sig kunskap. Undervisningsformen behöver dock inte se ut på samma sätt för alla elever. CUF vill därför reformera skolplikten till en läroplikt för att ytterligare trycka på vikten av att kunskapen är viktigare än utbildningsformen. Samma grundkrav ska gälla för alla elever som omfattas av läroplikten oavsett hur eller var undervisningen bedrivs. Omfattande kontroller ska finnas för att säkerställa kvalitet i alla typer av undervisning och de nationella proven ska rättas externt. Föräldrars egenintressen får inte går före elevens bästa i valet av undervisningsform.

För CUF handlar utbildning och kunskap om att ge människor förutsättningar att leva ett jämlikt liv tillsammans med andra människor. Utbildning är en nyckelfaktor för allas och inte minst för nyanlända elevers integration i samhället. Utbildning handlar också om att ge människor makt att bestämma över sina liv. Kunskap är inte bara fakta om världen eller matematik. Kunskap är lika mycket förmågan att tänka kritiskt och att hitta lösningar på problem. Skolans viktigaste uppgift är därför att ge eleverna verktyg för att kunna tänka själva och att bygga sina egna liv. I skolans uppgift ingår också att ge eleverna en kunskapsbas att bygga vidare på, att lära för livet.

Det är oerhört viktigt med opartisk undervisning. Lärare bör inte öppet uttrycka politiska åsikter och därför heller inte välja att framhålla viss information och därmed censurera annan. Detta gäller bland annat historieförvanskning.