7.2 Företag och företagande

Sund konkurrens skapar villkoren för välståndsskapande i Sverige genom tillväxt, arbetstillfällen och trygghet. Därför måste attityden mot företagande förbättras väsentligt. Det gäller både de regler som omfattar tryggheten för de anställda och de regler som omfattar företagets skyldigheter gentemot staten i form av skatter, avgifter och administrativa krav. Det leder i sin tur till ett bra företagsklimat där många människor vågar och vill starta företag.

7.2.1 Kapitalförsörjning till företag

God tillgång till kapital är till stor gagn för företag, särskilt under företagens tidiga skede då realiseringar av idéer och nya innovationer kanske inte kan finansieras internt. CUF vill därför underlätta möjligheterna till företagsinvesteringar. Tillgången till kapitalförsörjning över hela landet bör förbättras genom att förbättra förutsättningarna för privat förmögenhetsskapande och villkoren för så kallade riskkapitalbolag och private equity-fonder.

CUF ställer sig negativt till statligt riskkapital eftersom marknadens kapitalallokeringar av marknadsmässiga skäl är effektivare än statens. Vidare ökar statligt riskkapital risken för korruption och ger inte sällan osunda konkurrensfördelar till vissa företag. För att främja exempelvis regional utveckling finns andra verktyg att tillgå än just statligt riskkapital.

7.2.2 Personaloptioner

Kunskapsintensiva och så kallade fintech-bolag har i Sverige idag en relativt stor nackdel från en konkurrenssynpunkt. Detta då de med dagens lagstiftning i princip inte har någon möjlighet att ge ut personaloptioner. Personaloptioner innebär att de anställda ges möjlighet att ta del av företagets värdeutveckling genom att de, inom ett fastställt tidsintervall, får möjlighet att köpa aktier i företaget till ett i förväg bestämt pris.

För att bolagen, och i förlängningen även Sverige, ska ha möjlighet att locka internationella talanger är det viktigt att den svenska lagstiftningen möjliggör utgivelsen av personaloptioner, då företagen i regel inte har kapital nog att locka med höga löner eller andra förmåner i företagets tidiga skede. CUF ska därför verka för att skattelagstiftningen ska möjliggöra utgivelsen av personaloptioner.

7.2.3 Företagsklimat

För en väl fungerande arbetsmarknad krävs det ett bra näringslivs- och företagsklimat. Det är ett klimat som ska präglas av flexibilitet och av en öppenhet för nya idéer, som ger alla företag oavsett form och storlek lika möjligheter och rättigheter. Det är oerhört viktigt att det finns en grundläggande service i form av en god infrastruktur över hela landet, som exempelvis kan förbättras med satsningar på IT och näringslivskopplade utbildningar. Om företagandet lyckas och företaget växer skapas försörjning inte bara för den enskilde företagaren, utan även för dennes familj, medarbetarna i företaget och deras familjer. Leverantörer påverkas och samhället försörjs via skatter som företaget genererar.

Företagandet hänger också tätt samman med uppfinningsrikedomen. Vi måste bli bättre på att stimulera kreativitet och nya innovationer. Idag är det mycket dyrt att skaffa sig patent på nya uppfinningar, vilket gör att många goda idéer aldrig förverkligas. Detta måste ses över i syfte att göra det lättare att starta företag utifrån nya uppfinningar. Patent ska vara giltiga under en period om 5 år. Möjligheten att förlänga patent ska finnas. Möjligheten till hur många perioder som ett patent kan förnyas bestäms av den initiala forskningskostnaden.

7.2.4 Företagande i skola

CUF ser positivt på initiativ till utbildning om företagande och entreprenörskap i grundskola och gymnasium. CUF vill även att alla gymnasieelever ska erbjudas att driva företag, till exempel UF-företag, under sin utbildning. Ökad medvetenhet och kunskap om företagande bland skolungdomar är en förutsättning för ökat nyföretagande. Med anledning av detta ser CUF positivt på samverkan mellan kommun, gymnasieskola och inkubatorer för att göra det lättare att driva bolag vidare efter avslutad kurs.

7.2.5 Administrativa bördor

Vi anser även att Bolagsverkets uppgifter ska organiseras som en del under Skatteverket för att minska antalet instanser som orsakar onödig administration för företagen. Alla administrativa avgifter i samband med registreringen bör också slopas.

En alltför stor börda för Sveriges företagare är de enkäter myndigheter skickar ut och som med lagtvång skall fyllas i av företagaren, eller på företaget anställd personal. Både kostnaderna och den arbetsbörda som detta medför för företaget bör ses som en dold skatt. Därför bör antalet och omfattningen av dessa formulär minskas till ett absolut minimum. Möjlighet att dra av kostnader för detta bör även finnas.

Det bör finnas möjlighet för de företag som vill att koppla sin bokföring direkt mot Skatteverket eller importera den från sitt bokföringsprogram. Skatteverket kan också beräkna skatter och avgifter automatiskt och stämma av mot företagarens skattekonto. Detta påverkar visserligen företagens möjlighet till finansiellt planerande, men kan vara ett bra alternativ för företag som befinner sig i ett tidigt skede. Att koppla bokföringen direkt mot Skatteverket ska inte vara obligatoriskt.

Krångliga regler, onödig och betungande administration är tyvärr en vardag för många småföretag i Sverige. Bristande proportionalitetsbedömningar och rapporteringskrav från olika myndigheter gör att regelbördan ökar och slår alltid hårdare mot mindre och nystartade företag då de i större utsträckning saknar de juridiska eller ekonomiska muskler som kan hantera den administrativa bördan. Den bästa lösningen vore självklart att släppa näringsidkare och marknader så fria som möjligt men det är ett långsiktigt mål som inte hjälper företagarna idag. Därför anser CUF att en ombudsperson emot regelkrångel ska införas. Dennes roll ska vara att föra dessa företags talan och verka för att deras tyngd av regelkrångel blir så liten som möjligt.

7.2.6 Ingångsföretag

CUF ska verka för införandet av en ny företagsform, så kallade ingångsföretag. I korthet innebär företagsformen att företag som omsätter mindre än 250 000 kronor per år betalar en schablonskatt på 25 procent som dras automatiskt på alla transaktioner. Företagsformen skulle direkt minska den administrativa bördan på företagaren och därigenom troligtvis öka incitamenten att testa nya företagsidéer.